Čtyřhvězdičkový kemp Spinnaker
Itálie
čtyřhvězdičkový kemp Spinnaker

Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI
S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ
cestovní kanceláře ck sana

ÚVOD

Tento dokument slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službami, které Vám poskytujeme a k poučení o Vašich právech v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů. Prosím, věnujte mu pozornost.

Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informačních společností ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecné nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace.

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost CK SANA s.r.o. , se sídlem třída Karla IV. 430/26, 500 02 Hradec Králové 2, Česká republika, IČO: 01407856, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C31842 u Krajského soudu v Hradci králové (dále jenCK Sana“).

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli nabízet a poskytovat naše služby, jednotlivé i soubory služeb a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy.

Shromažďujeme osobní údaje o našich zákaznících, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem, nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli oslovovat s nabídkou našich služeb.

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

Základní identifikační údaje
Základní identifikační osobní údaje jsou součástí každé smlouvy, kterou s
CK Sana uzavíráte. Patří mezi ně zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu) číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, pohlaví, podpis. Pokud podnikáte, obchodní firmu, IČO a sídlo).

Kontaktní údaje
Mezi kontaktní údaje patří kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), e-mail, telefon.

Fakturační údaje
Jedná se o bankovní spojení, údaje o platbách záloh a doplatků cen zakoupených služeb.

Fotografie a videozáznamy
V případě, že k tomu zákazník vysloví předchozí výslovný souhlas, je CK Sana oprávněna z jeho pobytu a čerpání služeb pořizovat fotografie a videozáznamy během čerpání služeb a následně je použít za účelem marketingu v rámci propagačních materiálů. Obdobně je tomu tak, pokud zákazník předá CK Sana vlastní fotografie a videozáznamy.

3. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

3.1. Zpracovávání osobních dat bez nutnosti Vašeho souhlasu (zákonné zpracovávání)

Zpracovávání osobních údajů pro účely smlouvy
Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy, pracujeme s nimi zejména při jednání o uzavření smlouvy, při jejím uzavření, její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění smlouvy. V takovém případě jsou zpracovávány Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný, pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky ke zpracování rezervace služeb poskytovaných
CK Sana, nebo žádosti/poptávky ke zprostředkování služeb nebo pro vlastní uzavření smlouvy a její splnění. Jedná se o všechny údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě nebo v rezervaci služeb vč. jejich změn. Poskytnutí Vašich osobních údajů pro tento účel je zcela dobrovolné, je však nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky, pro uzavření příslušné smlouvy a jejího splnění. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů k tomuto účelu, nemůže s Vámi CK Sana jednat a přijmout nezbytná opatření před uzavřením smlouvy ani uzavřít smlouvu a zajistit splnění z ní vyplývajících práv a povinností.

Zpracovávání osobních údajů pro účely plnění právní povinnosti
Po ukončení Vaší smlouvy CK Sana uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě za účelem plnění svých právních povinností, a to v rozsahu, za podmínek a pro účely stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy. Jedná se zejména o daňové předpisy, předpisy o účetnictví a archivnictví, předpisy upravující promlčecí lhůty apod.

Zpracovávání osobních údajů pro účely oprávněných zájmů CK Sana
Po ukončení Vaší smlouvy je CK Sana oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu uvedeném pro účely svých oprávněných zájmů. Oprávněný zájem společnosti CK Sana je:
• informovat Vás a nabízet Vám služby a produkty CK Sana, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu a to v rozsahu titul, jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo;
• zpracovávat osobní údaje pro účely prevence a odhalování trestných činů, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě vč. kontaktních a fakturačních údajů;
• obhajovat právní nároky, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě, vč. kontaktních a fakturačních údajů.

3.2. Zpracovávání osobních dat s Vaším výslovným souhlasem

Zpracování osobních údajů pro účely evidence zákazníků ve věrnostním systému CK Sana
CK Sana, pokud k tomu vyslovíte souhlas, Vás zaeviduje do svého věrnostního systému, jehož cílem je evidovat své věrné zákazníky a poskytovat jim individuální výhody, slevy a nabídky včetně poskytování speciálních nabídek, které jsou určeny pouze těmto věrným zákazníkům, dále pak za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků se službami CK Sana a to vše zejména formou e-mailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla (SMS, MMS) a v neposlední řadě písemnou formou prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefonického volání. Za tímto účelem Čedok zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště a kontaktní údaje dle odstavce 2 tohoto dokumentu. Poskytnutí Vašich osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním pro tento účel je zcela dobrovolné, avšak jsou nezbytné, pokud máte zájem a chcete být evidován ve věrnostním systému CK Sana, čerpat všechny výhody z něj vyplývající a napomáhat CK Sana ke zkvalitňování poskytovaných a zprostředkovaných služeb v cestovním ruchu.Udělený souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů k tomuto účelu trvá po dobu od jeho udělení do jeho odvolání. Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů k tomuto účelu můžete kdykoliv odvolat na kontaktech uvedených v odstavci 6 JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ tohoto dokumentu.

Zpracování osobních údajů pro účely marketingu
CK Sana, pokud jste nebyl/a zákazníkem CK Sana, ale máte zájem být informován/a o našich službách a pokud k tomu udělíte výslovný souhlas, zpracovává Vaše osobní údaje pro účely marketingu. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména nabízení produktů a služeb poskytovaných společností CK Sana, šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů a to zejména formou e- mailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla (SMS, MMS) a v neposlední řadě písemnou formou prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefonického volání. Za tímto účelem CK Sana zpracovává Vaše identifikační osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, bydliště, kontaktní údaje dle odstavce 2. CK Sana, pokud zákazník vysloví předem výslovný souhlas pořizovat během pobytu na zájezdu a čerpání služeb fotografie a videozáznamy, nebo pokud poskytne takové fotografie a záznamy CK Sana, zpracovává tyto fotografie a záznamy za účelem marketingu v rámci propagačních materiálů, a to jak v katalozích či v jiných nabídkách služeb poskytovaných CK Sana v hmotné podobě, tak na webových stránkách CK Sana a facebooku. Poskytnutý souh las se zpracováním Vašich osobních údajů, jakož i souhlas k pořizování a používání fotografií a videozáznamů z čerpání služeb k marketingovým účelům dle tohoto ustanovení je zcela dobrovolný, bez udělení Vašeho souhlasu se zpracováváním Vašich osobních údajů Vám nebudou zasílány nabídky a produkty služeb poskytovaných CK Sana, šířeny obchodní sdělení a ani nebudeme pořizovat a využívat Vaše fotografie a videozáznamy během čerpání služeb v rámci propagačních materiálů a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách a facebooku.Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů, s pořizováním a používáním Vašich fotografií a videozáznamů k marketingovým účelům dle tohoto ustanovení můžete kdykoliv odvolat na kontaktech uvedených v odstavci 6 JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ tohoto dokumentu.

4. PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou.

Zpracovávání osobních údajů bez nutnosti Vašeho souhlasu dle ustanovení bodu 3.1.
• Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané v rozsahu pro provedení opatření před uzavřením příslušné smlouvy Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro provedení takových opatření před uzavřením smlouvy. Pokud smlouva nebude uzavřena, budou Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávány a zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro plnění právních povinností a oprávněných zájmů
CK Sana.
• Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané pro uzavření a splnění smlouvy zpracováváme a uchováváme po dobu trvání s Vámi uzavřené smlouvy, abychom Vám mohli poskytnout či zprostředkovat služby v souladu s takovou smlouvou. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucí či související s uzavřenou smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje v rozsahu pro uzavření a splnění smlouvy po dobu nutně nezbytnou za účelem zajištění plnění právních povinností a oprávněných zájmů
CK Sana po nezbytně nutnou dobu. Doba uchování Vašich osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále pak daňovými předpisy, předpisy o účetnictví, o archivnictví apod.

Zpracovávání osobních údajů s Vaším výslovným souhlasem dle ustanovení bodu 3.2.
• Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely evidence zákazníků ve věrnostním systému CK Sana, čerpání výhod a za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků se službami CK Sana, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu Vašeho členství v evidenci zákazníků ve věrnostním systému CK Sana do doby Vašeho oznámení, že již nechcete být členem evidence zákazníků ve věrnostním systému CK Sana a že svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů k tomuto účelu odvoláváte.
• Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pouze pro účely marketingu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 5 let od udělení souhlasu, nebo do doby odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováváním, či podání námitky.

5. JAK A ODKUD ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje získáváme:

přímo od Vás zákazníka, tj. subjektu osobních údajů, při jednání o smlouvě k provedení opatření před uzavřením smlouvy, při uzavření smlouvy a v průběhu trvání a plnění smlouvy;

od třetích osob, kteří jsou k tomu oprávněny na základě Vašeho smluvního nebo jiného zastoupení k jednání o provedení opatření před uzavřením smlouvy, pro uzavření smlouvy a plnění takové smlouvy ve prospěch třetích osob dle ustanovení § 1767 a násl. občanského zákoníku, nebo i k jiným konkrétně uvedeným účelům;

z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, evidence plátců DPH apod.).

6. JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY, KDE JE NUTNÝ SOUHLAS

Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů pro účely evidence ve věrnostním systému CK Sana a čerpání výhod vyplývajících z členství a za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků se službami CK Sana, rovněž i souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů za účelem marketingu, šíření obchodních sdělení a rovněž i souhlas pořizování a používáním Vašich fotografií a videozáznamů během čerpání služeb pro účely marketingu je založen na Vašem dobrovolném rozhodnutí. To znamená, že takový souhlas nemusíte udělit, nebo jej můžete kdykoliv odvolat. Pokud k takovému rozhodnutí dospějete, je nám to líto, avšak plně takové Vaše rozhodnutí respektujeme.

Jak souhlas se zpracování osobních údajů můžete odvolat a kam jej adresovat

Žádost o odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů můžete podat buď písemným prohlášením zaslaným do sídla společnosti CK Sana, třída Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové 2, nebo e-mailem na adrese: info@cksana.cz

Co by mělo Vaše písemné odvolání souhlasu zpravidla obsahovat

Uveďte prosím, k jakému konkrétnímu účelu zpracování Vašich osobních údajů se Vaše odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů vztahuje.

Kdo odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů podává. Uveďte prosím jméno, příjmení a adresu.

7. KDY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, ANIŽ BYSTE S NÁMI UZAVŘELI SMLOUVU

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i v případech, kdy jste s naší společností neuzavřeli smlouvu. Jde o případy, kdy smlouvu s CK Sana uzavírá jiná osoba (právnická nebo fyzická) ve Váš prospěch dle ustanovení §1767 a násl. občanského zákoníku. Jedná se tak především o případy, kdy jste na smlouvě uvedeni zpravidla jako účastníci zájezdu nebo jednotlivých služeb apod. V těchto případech jsou Vaše osobní údaje Čedokem zpracovávány v rozsahu za účelem splnění smlouvy a k účelům, kdy není vyžadován souhlas subjektu osobních údajů.

8. JAKÝMI ZPŮSOBY OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Zpracovávání Vašich osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech CK Sana, jako jsou IT aplikace, software apod. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci CK Sana a pověřenými zpracovateli. Před předáním Vašich osobních údajů pověřeným zpracovatelům je vždy uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu s právními předpisy dodržovány v CK Sana.

9. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Pro účely zpracovávání Vašich osobních údajů má k Vašim osobním údajům přístup CK Sana jako správce, její zaměstnanci a dále také smluvní zpracovatelé pověření ke zpracovávání Vašich osobních údajů, a to především poskytovatelé IT služeb, obchodní zástupci CK Sana, zprostředkovatelé, s nimiž jednáte o uzavření smlouvy a uzavíráte smlouvy jménem a na účet CK Sana, smluvní dodavatelé služeb, kteří zprostředkovávají zajištění služeb u přímých poskytovatelů služeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích, dopravních apod.).

10. KOMU JSOU PŘEDÁVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje zpracovávané CK Sana pro účely provedení opatření před uzavřením smlouvy při jednání o uzavření smlouvy, pro uzavření smlouvy, pro její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění smlouvy, jsou vedle ve smluvně uvedených údajů smluvně pověřených zpracovatelům poskytovány v nezbytném/požadovaném rozsahu také přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména ubytovacím zařízením, dopravcům, delegátům, průvodcům apod. uvedených na smlouvě, zpravidla v rozsahu titul, jméno, příjmení, pohlaví, věk, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství.

11. POUČENÍ, JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Obsahem informace jsou zejména totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo na poskytnutí informace obsahující:

účel zpracování,

kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány

příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou zpřístupněny

plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;

právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů,

informace o zdroji osobních údajů,

informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování,

informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil/a jste například adresu bydliště? Prosíme, informujte nás a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť CK Sana má právní povinnosti či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo, aby CK Sana omezila zpracovávání Vašich osobních údajů,

pokud popíráte přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost Vašich osobních údajů;

zpracování Vašich osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádáte o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití;

CK Sana již nepotřebuje Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků;

nebo jste vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK Sana převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat své osobní údaje, které CK Sana zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů

pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů;

nebo se zpracování provádí automatizovaně.

Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné, technické či jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu.

Právo vznést námitku

Pokud byste zjistili, nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování.

Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz/.

12. KDE MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA TÝKAJÍCÍ ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatnit u správce, tj. u společnosti CK Sana a to písemně na adrese sídla společnosti: třída Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové 2, nebo e-mailem na adrese: info@cksana.cz

Veškerá sdělení a vyjádření k žádosti k Vámi uplatněným právům poskytneme bezplatně. Pokud by však byla Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se bezdůvodně opakovala bez uvedení nových doložených skutečností, které mohou ovlivnit vyjádření správce k Vašemu původnímu sdělení, vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a informace ke zpracovávání Vašich osobních údajů či jiným žádostem týkajících se zpracovávání Vašich osobních údajů Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti. V případě potřeby a s ohledem na složitost Vašeho požadavku, zejména pak i z důvodu nutnosti stanovisek a podkladů u smluvně sjednaných zpracovatelů, příjemců nebo v návaznosti i na četnost obdobných žádostí máme právo na prodloužení uvedené lhůty k vyřízení Vaší žádosti. O prodloužení lhůty k odpovědi, vč. uvedení důvodů a náhradního termínu, Vás budeme informovat.

13. KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Pokud máte k této informační povinnosti cestovní kanceláře CK Sana jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit, a to na korespondenční adrese: CK Sana, třída Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové 2, nebo e-mailem na adrese: info@cksana.cz


 

Tento dokument Informace o zpracovávání osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků CK Sana je platný ke dni 25. května 2018 a průběžně bude aktualizován.

Vaše CK Sana

 

Kontaktní formulář